Ристо Гоговски
ИЗВРШЕН ДИРЕКТОР

0038975 48 58 55
gogovski.risto@gmail.com

Емилија Евтимова – Гоговска
ГЛАВЕН И ОДГОВОРЕН УРЕДНИК
Тинка Гоговска
ОПЕРАТИВЕН МЕНАЏЕР

0038975 42 11 74
tinka.gogovska@gmail.com

Марија Георгиевска
ОДГОВОРЕН УРЕДНИК
Емил Чучуроски
МАРКЕТИНГ МЕНАЏЕР

0038976 48 44 50
emilnasatv@gmail.com

НАША ТВ ДООЕЛ Скопје

КОНТАКТ
Ул. Милан Мијалковик бр. 54, 1000 Скопје
Република Македонија
contact@nasatv.com.mk

ЕДБ: 4030008043664
ЕМБС: 6405916
ЖИРО СМЕТКА: 210064059160138 – НЛБ БАНКА

ЕДИНСТВЕН СОПСТВЕНИК на НАША ТВ со 100% удел е Ристо Гоговски.

Радиодифузно дрштво НАША ТВ ДООЕЛ Скопје е основано во септември 2008- ма година и има активна дозвола за вршење на радиодифузна дејност ( замена на постојните дозволи за вршење на радиодифузна дејност со нови дозволи за телевизиско и радио емитување, УП 1 бр.08-713 од 27.12.2014-та година за емитување на државно ниво / цела територија на Република Македонија.

ДОЗВОЛАТА е издадена за период од 9 години , почнувајки од 05.01.2015-та до 05.01.2024 година

РЕГУЛАТОРНО ТЕЛО: Агенција за аудиовизуелни медиумски услуги (АВМУ)

ПРАВЕН ЗАСТАПНИК: Адвокатско друштво Марковска-Андрески (М&А)
contact@m-a.mk
aleksandra@m-a.mk

  LIVE
  LIVE
  LIVE
  LIVE
  LIVE
  LIVE
  gohost.mk