БИТОЛСКИ МУЗЕЈ

Народниот музеј во Битола има постојана поставка која ослободила определен простор за Младото камено време. Депото на музејот содржи сеуште не представени артефакти кои најмалку двојно би ја збогатилењ оваа збирка доколку се посвети внимание само на првите ископувања на локалитетите Породин и Велушина направени пред 70 години. Во поставката се наоѓа и најстарата архитектонска градба на објект које прототип за станбен објект и како најстар и најатрактивен стои на насловната страница на единствената досега сеопфатна историја на европскиот неолит .Триесет годишниот труд на проф Марија Гимбутас американски експерт за неолит го промовира Македонскиот неолит како најстар во Европа.

СИТЕ ЕМИСИИ