ПЕЧАТОТ ОД ГОВРЛЕВО

Епохата на Младото камено време според службената светска историја е поместена во категоријата ПРЕДИСТОРИЈА. Но ,ако предисторијата го заслужила своето име поради тоа што во таа епоха нема азбука и писменост што можеме да кажеме за Македонскиот неолит кој има регистрирано множество записи на камен,глина а има и повеке откриени печати со дешифрација иако сеуште недоволно популаризирана но консеквентна до степен на препознатлива азбука ? Печатот од локалитетот Говрлево е потребно и доволно познат во светот за да ја предложиме хипотезата : НЕОЛИТОТ НЕ Е ПРЕДИСТОРИЈА ТУКУ ЕВРОПСКА ИСТОРИЈА !
Случајност или судбина до овој заклучок дошле и учените од сферата на археологијата надвор од Македонија.

СИТЕ ЕМИСИИ