РАЗВОЈ НА ТРГОВИЈАТА СО ПРИРОДЕН МЕД

Пчеларството има перспективи за развој. Државата има одлични природни услови за развој на пчеларството. Од развојот на пчеларството, зависи и развојот на трговијата со природен мед.

За успешен развој на пчеларството и развој на трговијата со природен мед, потребна е постојана едукација на потрошувачите за да можат да го препознаат медот, но и поддршка на компаниите кои работат со трговија на чист и природен мед.

На оваа тема анализи во емисијата, со компаниите кои откупуваат и диструбуираат мед и пчеларите, за одблиску да се  пренесат состојбите.

 

Соговорници:

Јасмина Јанева – сопственик на „ЈАСМИН КОМПАНИ 2019 “ ДООЕЛ увоз-извоз Кочани

Ружа Ангелова – вработена во „ЈАСМИН КОМПАНИ 2019“ ДООЕЛ увоз-извоз Кочани

Јовче Миланов – пчелар

Пенка Мукаетова – сопственик и генерален менаџер на „Консалтинг интер груп“

СИТЕ ЕМИСИИ