ЗЕЛЕНА ТРАНСФОРМАЦИЈА НА БИЗНИСИТЕ

Воведувањето на „Зелениот план“ со цел постигнување на климатска неутралност до 2050 година,наметнува воведување на промени и ревизија на досегашниот начин на градење на успешност во работењето.

Денес, е време во кое инвеститорите и компаниите, користат се повеќе нефинансиски показатели, за да донесат правилни одлуки, поврзани со инвестирањето, но исто така, и во работењето со партнерите и останатите акционери во својот деловен екосистем.

Во 2004 година, првпат е искована кратенката ЕSG Environmental, Social и Governance принцип, тој на почетокот потесно, а подоцна и пошироко се наметна како водечки концепт на одговорно и одржливо организациско работење, што е најдобриот пат кон зелената трансформација. ЕSG претставува согледување на управувањето во компаниите, со активности поврзани со животната средина, општествените прашања и управувањето.

За оваа тема, во емисијата анализа со соговорниците:

доц. д-р Ернест Влачиќ- универзитетски професор, Р.Хрватска

Фросина Гечева Кочова – претседател на Комитетот за ESG при Американската стопанска комора на Северна Македонија

проф. д-р Маја Кузмановска – директор на Бизнис Академија Смилевски

 

СИТЕ ЕМИСИИ