СОСТОЈБИ ВО ДЕЈНОСТА ЗА ЗАШТИТНИ СРЕДСТВА И БЕЗБЕДНОСТ ПРИ РАБОТА

Пандемијата наметна големи промени во стопанството, како и адаптација на процесите на работа. Се зголеми побарувачката за лични заштитни средства, се издигна на највисоко ниво потребата од заштита на работниците, компаниите мораа да направат преструктуирање, се зголеми увозот на средства за заштита, за да се задоволи побарувачката. Дејноста за производство и трговија со лични заштитни средства стана многу значајна, како од аспект на капацитет, така и од аспект на развој и одговор на зголемената побарувачка на пазарот. Условите за работа се променија и во дејноста, а се отворија и многу нови компании, гледајќи шанса за профит.

За состојбите, анализа на темата со соговорниците:
Борјан Тошевски – менаџер на „Приматекс“
Милан Петковски – претседател на МЗЗПР
Кристијан Станојевски – сопственик на „Еврохем“

СИТЕ ЕМИСИИ