АЛЕКСАНДАР СТАНКОВСКИ

Сликарството и фотографијата имаат пародоксаен однос низ веќе фрагментираната историја на уметност каде овие два медиума се проучуваат како посебни уметности иако самото сваќање на сликарството суштински се разликува од она на фотографијата. Најдобриот Македонски ликовен уметник Александар Станковски во својот проект СИНЕРГИЈА направи необичен ликовен експеримент во соработка со младиот Мартин Галевски.

СИТЕ ИЗЛОЖБИ