НАРОДЕН ТЕАТАР БИТОЛА -ТРАВНИЧКА ХРОНИКА

СИТЕ ПРЕТСТАВИ