СОЦИЈАЛЕН РАБОТНИК

Староста не е убава. Знам. Да беше убава ќе ја седеа во двор. Но е неминовна. И баш заради тоа важно е да им овозможиме на старите лица достоинствено да ги живеат пензионерските денови. Има луѓе кои од илјадници причини немаат можност да ги чуваат своите родители. Некој не се во Македонија, на некои им треба постојана медицинска помош која во домашни услови не е можно да им ја пружат. Мене не ми беше тешко да замесам леб, да им прочитам некој приказна која ја читале со своите внуци, да изиграм партија чах. А вас? Ги гледате ли често вашите возрасни родители?

СИТЕ ЕМИСИИ