ИНТЕГРИРАНИ ТУРИСТИЧКИ ПОНУДИ ПОТЕНЦИЈАЛ ЗА РАЗВОЈ НА ТУРИЗМОТ

По прогласувањето на дел од Осоговските планини во 2020 год. и Малешево во 2021 год. за заштитени подрачја, Источниот регион од државата добива нова можност за развој во насока на подобрување на социо-економските услови за живот, во хармонија со природата. Се создава компонента за развој на активен, одржлив, алтернативен и рурален туризам, во рамки на проектот Интегрирани туристички понуди во Брегалничкиот регион, производ на Програмата за зачувување на природата во Северна Македонија – излезна фаза, проект на Владата на Швајцарија, координиран од „Фармахем“ од Скопје.Заштитените подрачја и нивната околина треба да се развиваат во насока на одржливо користење на природата, зачувување на локалните традиционални обичаи и начин на живот, промоција на убавините кои ги имаат и мотивација за населението кое живее таму да престане да ги следи трендовите на миграција кон урбаните средини или надвор од државата.

За новите можности и интегрираната туристичка понуда на Малешевијата, во емисијата, анализа  со соговорниците:

Катерина Ивановска – програмски советник во Програмата за зачувување на природата во СМ – координиран од „Фармахем“

Антонио Арнаутовски – Пчеларска фарма „Кладенче“

с.Владимирово, Берово

Даниела Кацарска Крстевска    – „Мојот сапун“, Пехчево

Маноил Стефановски – Сточарска фарма „ Агро Чука“ с.Негрево, Пехчево

Влатко Сулев – генерален менаџер на „Balkan Prime Tours

Константин Циривири– генерален менаџер на „Mountain experience“

СИТЕ ЕМИСИИ