ПРОФИТ – СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПОДОБРО ВРАБОТУВАЊЕ И ПОКОНКУРЕНТНИ КОМПАНИИ

Квалитетните стручни кадри се важен фактор за успешно работење на компаниите. Компаниите имаат  проблем со наоѓање стручни кадри подолг временски период, a државата со невработеноста.  Проблемот со неусогласеноста на понудата на кадри со потребата на работодавачите на  пазарот на труд  се провлекува. Клучна причина за високата стапка на невработеност е неусогласеност меѓу вештините што ги обезбедува образовниот систем и оние што ги бараат работодавците. Тие се соочуваат со голем недостиг на стручни кадри, а на пазарот на трудот, иако има висока стапка на невработени млади лица, сепак не се наоѓа соодветен кадар и овој проблем се провлекува со децении. Во последните години се спроведуваат активности, за да се подобрат состојбите и да се продуцираат кадри преку унапредување на стручното образование, со вклучување на сите засегнати страни и примена на странски искуства.

Странските искуства, преку проектни поддршки се драгоцени, а тоа се покажа и во изминатите години во пракса, особено од 2017 година, со Проектот „Образование за вработување во Северна Македонија (E4E@mk)“ поддржан од Швајцарската агенција за развој и соработка, а се имплементира од страна на ХЕЛВЕТАС Северна Македонија, Македонскиот центар за граѓанско образование и Стопанската комора на Северна Македонија.

 

Во емисијата, анализа на состојбите, со соговорниците:

Иван Петрушевски – експерт за правни прашања и усогласеност во „КОСТАЛ МАКЕДОНИЈА“ Охрид

Сашко Наков – директор на „АМФЕНОЛ ТЕХНОЛОЏИ МАКЕДОНИЈА“ Кочани

Бојана Димовска генерален директор на „РОНТИС“ Велес

м-р Михајло Донев – в.д. оперативен директор при Стопанската комора на Северна Македонија

СИТЕ ЕМИСИИ