АКО ТЕ ИНТЕРЕСИРА…/ КОЈ Е КОЈ ?

Раководител на проектот  ( Немам што да додадам за себе.)
Ристо Гоговски

075 48 58 55

gogovski.risto@gmail.com

 

Главен и одговорен уредник
Емилија Евтимова – Гоговска ( Жена ми, шармот, интелегенцијата, убавината)

emilija.e.gogovska@gmail.com

emilija.gogovska@nasatv.com.mk

 

Оперативен менаџер

Тинка Гоговска ( Сестра ми. Од бебиња се знаеме. Тука е за се што треба. Сестра. ) .

075 421 174

tinka.gogovska@gmail.com

 

Одговорни уредници

Марија Георгиевска ( Стабилноста и авторитетот. Над 10 години со НАША ТВ)

marijaprofitnasatv@gmail.com

 

Зоран Михајлов ( Професионалност, google за спорт, сталоженост. Над 10 години со НАША ТВ )

skokmigor@gmail.com

 

Рубенс Муратовски ( Другари сме 30 години, еднаш не сме се скарале. Одсекогаш со НАША ТВ)

rubens.muratovski@gmail.com

 

Елена Сетинова ( Гласот на НАША ТВ, и на радиото . ) Над 10 години со НАША ТВ)

elenasetinova@yahoo.com

 

Маркетинг менаџер

Емил Чучуроски ( Упорност, нерви без граници. Над 10 години во НАША ТВ)

emilnasatv@gmail.com

076 48 44 50

 

Техника

Иво Ангеловски ( Срцето на техниката. Кад 10 години со НАША ТВ)

Јованче Ников ( Крвотокот на НАША ТВ. Над 10 години со НАША ТВ- Јован башка и крводарител е J )

Валентина Колевска ( Се сака да научи. И учи и знае. Над 10 години со НАША ТВ)

 

 

Кога ти требаме….

contact@nasatv.com.mk

 

……и сите меилови и мобилни телефони погоре…..на сите можеш да не добиеш..

 

 

Да ни пратиш документи…

 

НАША ТВ ДООЕЛ Скопје

Ул. Милан Мијалковик бр 54 Скопје

 

Да составиш документи….

 

ЕДБ 4030008043664

ЕМБС 6405916

 

Да ни платиш….

 

Жиро сметка: 210064059160138 –  НЛБ БАНКА

 

Да немаш дилеми…...

 

Единствен сопственик на НАША ТВ со 100% удел е Ристо Гоговски.

 

Да си спокоен…

 

Радиодифузно дрштво НАША ТВ ДООЕЛ Скопје е основано во септември 2008- ма година и има  активна дозвола за вршење на радиодифузна дејност ( замена на постојните дозволи за вршење на радиодифузна дејност со нови дозволи за телевизиско и радио емитување, УП 1 бр.08-713 од 27.12.2014-та година за емитување на државно ниво ( цела територија на Република Македонија )

 

Дозволата е издадена за период од 9 години , почнувајки од 05.01.2015-та до 05.01.2024 година

 

Да знаеш дека не следат…

 

Регулаторно тело: Агенција за аудиовизуелни медиумски услуги ( АВМУ)

www.avmu.mk

 

Да сме спокојни а не покојни….

 

Правен застапник :

Адвокатско друштво Марковска-Андрески  ( М&А )

contact@m-a.mk

aleksandra@m-a.mk